Gerald Edmund Shannon Athlete Hockey 1900 - 1950 era

media
Title
Gerald Edmund Shannon Athlete Hockey 1900 - 1950 era